Czym są kluby?

 

Kluby UNESCO są lokalnymi inicjatywami opartymi na zaangażowaniu swoich członków i członkiń w działalność mającą na celu angażanowanie ludzi w budowanie społeczeństwa opartego na szacunku dla różnorodności oraz odpowiedzialności za środowisko społeczne i naturalne.

 

Szacunek dla różnorodnosci oznacza promowanie tolerancji, walkę z uprzedzeniami i stereotypami, poznawanie innych kultur oraz poszanowanie praw człowieka. Z kolei odpowiedzialność za środowisko społeczne i naturalne to przede wszystkim wiara w zmianę, która nie dokonuje się sama, to działanie, podejmowanie własnych inicjatyw oraz edukacja obywatelska.

 

Kluby UNESCO działają zgodnie z założeniami UNESCO przedstawionymi w Akcie Konstytucyjnym UNESCO.

 

Kluby UNESCO mogą przybierać różne formy. Ich działalność jest ustalana przez członków i członkinie danego klubu. Wyróżniamy 4 rodzaje Klubów UNESCO:

  1. Szkolne Kluby UNESCO – działają przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W większości ich członkami i członkiniami są uczniowie, uczennice oraz nauczyciele i nauczycielki.
  2. Studenckie Kluby UNESCO – działają na uczelniach wyższych. Są to głównie koła naukowe prowadzone przez studentów i studentki, którzy i które chcą włączyć się w działalność UNESCO.
  3. Społeczne Kluby UNESCO – mogą to być organizacje pozarządowe działające w różnych społecznościach lokalnych, gdzie ich członkowie i członkinie chcą realizować misję UNESCO. Zajmują się głównie jedną dziedziną np.: ochroną zabytków, ochroną środowiska...
  4. Centra UNESCO – są to organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, których działalność oparta jest na profesjonalnej pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi przy realizacji celów UNESCO. Są to instytucje interdyscyplinarne nie ograniczające swojej działalnoci do jednej dziedziny.

 

W Polsce koordynacją działalności klubów i centrów UNESCO zajmuje się Centrum Inicjatyw UNESCO oraz Polski Komitet ds. UNESCO.